top of page
Search
  • Writer's pictureOlha Batchvarov

HMS PEGASUS (1776) in Scale 1/64 (Workshop on examples/Практикум на прикладах)

Updated: Apr 1, 2023

Step-By-Step Guide for beginners/ Покроковий посібник для початківців


Chapter #8/Розділ №8


Making the gunports/Влаштування гарматних портів

In different kits there are options where you need to cut the gunports yourself and make their frames. On this model, the manufacturer has simplified this stage and has already cut them with a laser in a plywood blank less than 1 mm thick and thus neglected the scale and thickness of real frames. Therefore, on the example of HMS PEGASUS, I will make gunport frames myself and simulate the thickness of real frames - adding top timbers...

 

В різних комплектах трапляються варіанти де вам треба самостійно прорізати порти і виготовити їх рамки. На даній моделі виробник спростив цей етап і вже прорізав їх за допомогою лазера у фанерній заготовці товщиною менше 1 мм і тим самим знехтував масштабом і товщиною реальних шпангоутів. Тому на прикладі HMS PEGASUS я виготовлю рамки портів самостійно і зімітую товщину реальних шпангоутів - додавши топтімберси...

 

Picture/Знімок 8.1. Marking the gunports/Розмітка гарматних портів

8.1. Marking the gunports:

- If the gunports are already cut, go to the next step;

- Carefully mark the location of the gunports according to the drawings. Keep the horizontal and vertical lines of the frames clear, regardless of the curvature of the deck;

- Cut the gunports with a scalpel or resin cutting disc by using a rotary tool. Alternatively, they can first be drilled and leveled with a scalpel.

 

Picture/Знімок 8.2.Example of marking and cutting gunports./Приклад розмітки і прорізання гарматних портів.
 

8.1. Розмітка гарматних портів:

- Якщо прти вже прорізані, переходьте до настпного пункту;

- Аккуратно нанесіть розмітку розташування гарматних портів відповідно до креслень. Чітко витримуючі горизонтальні і вертикальні лінії рамок, незалежно від кривизни палуби;

- проріжте порти скалпелем або відрізним диском за допомогою бормашинки. Як варіант - їх спочатку можна висвердлити і підрівняти скалпелем. 

Picture/Знімок 8.3. Installation of the gunports and toptimbers./Встановлення рамок портів та топтімберсів.

8. 2. Installation of the gunports and toptimbers:

8.2.1. Gluing gun ports directly on the model:

- first install the lower and upper sills of the gunports, to control the parallelism, you can use a piece of wood of the desired thickness;

- then make the vertical parts of the ports, as originaly sills of the gunports were cut directly into the frames, so this process can be simulated.

8.2.2. Manufacturing of the gunports separately (by a box method):

- first glue the box of boards and cut the gunports on a table saw;

- glue them in place;

- cut the protruding parts of the gunports.


- remove the upper parts of the bulkheads on the model and install toptimbers of the required thickness;

- sand the newly installed gunports on the outside and inerside.


 

Picture/Знімок 8.4.Example of parallel control./Приклад контролювання паралельності.
 

8. 2. Встановлення рамок портів та топтімберсів:

8.2.1. Влаштування гарматних портів безпосереднбо на моделі:

- спочатку встановіть нижні та верхні частини рамок гарматних портів, для контролю паралелтності можна використати шматок дерева потрібної товщини;

- потім становіть вертикальні частини рамок, так як в оригіналі горизогтальні планки рамок врізалися безпосередньо в шпангоути, тому таким чином цей процес можга зімітувати.

8.2.2. Виготовлення рамок гарматних портів окремо (методом короба):

- спочатку склеїти короб з дощок і нарізати на циркулярці рамки;

- вклеїти їх на місце;

- зрізати виступаючі частини рамок портів.


- видалити верхні частини перебірок та встановити топтімберси потрібної товщини; - відшліфувати ззовні та зсередини щойно встановлені гарматні порти.

 

Picture/Знімок 8.5. Painting of the gunports./Фарбування гарматних портів.

8.3. Painting of the gunports:

- prepare paint for the gunports, mix several colors if necessary;

- Paint the newly installed gunports.

 

Picture/Знімок 8.6.Advice/Порада:

Mixing paints to obtain the desired shade./Змішування фарб для отримання бажаного відтінку.

 

8.3. Фарбування гарматних портів:

- підготуйте фарбу для гарматних портів, змішайте кілька кольорів якщо це необхідно;

- пофарбуйте щойно встановлені рамки.

 

Picture/Знімок 8.7. Planking/Влаштування обшивки.

8.4. Planking:

Plankin in the area of gunports can be arranged in different ways, depending on their type (with or without lid). If you need to install gunport lids later, then you need to install stoppers. And if the gunports are open, then planking should to be glue in line with the gunport sides.

- clamp the dry plank and mark the location of the gunports;

- cut all marked ports;

- when the plank is perfectly fitted, it can be glued in place.

 

Picture/Знімок 8.8.Example of a gunport with stops for a lid./Приклад гарматного потру з упорами для кришки.


 

Picture/Знімок 8.9.Example of a gun port without a lid./Приклад гарматного порту без кришки. 

Picture/Знімок 8.10.Example of cutting gunports./Приклад вирізання рамок портів. 

8.4. Влаштування обшивки:

Обшивка в районі гарматних портів може влаштовуватися по різному, в залежності від їх типу (з кришкою чи без). Якщо вподальшому вам треба буде встановлбвати кришки портів, тоді неохідно влаштувати стопори. А якщо ж гарматні порти відкриті, то дошки обшивки вкдадаються в рівень з рамками портів.

- приміряйте суху планку та розмітьте розсташування гарматних портів;

- виріжте в планці всі розмічені порти;

- коли планка ідеально підігнана то її можна вклеїти на місце.

 

I filmed the whole process in detail and made this video for you! You can find a playlist with the construction of HMS PEGASUS on my YouTube channel, and ask any questions to which you did not find the answers here!

 

Весь процес я зняла в деталях на відео і зробила для вас цей випуск! Ви можете знайти на моєму каналі плейлист з будівництвом HMS PEGASUS, та задати питання на які ви не знайшли відповіді тут!
191 views0 comments

Comments


bottom of page