top of page
Search
  • Writer's pictureOlha Batchvarov

HMS PEGASUS (1776) in Scale 1/64 (Workshop on examples/Практикум на прикладах)

Updated: Apr 1, 2023

Step-By-Step Guide for beginners/ Покроковий посібник для початківців


Chapter #9/Розділ №9


Innner planking and scuppers/

Внутрішня обшивка бортів та шринати

Most manufacturers ignore some very important details that are actually very easy to do, such as scuppers. So in this chapter I will show how it can be done using HMS PEGASUS as an example...

 

Більшість виробників ігнорують деякі дуже важливі деталі, які насправді дуже легко зробити, як наприклвд шпигати. Тож у цьому розділі я покажу як можна це зробити на прикладі HMS PEGASUS...

 

Picture/Знімок 9.1. The Swan Class Practicum by David Antscherl/Практикум класу Свон Девіда Анчера

9.1. Scuppers: Scuppers are drainage tubes through which water from the deck flows overboard.

To install them, you have to drill at an angle all the way through, as shown in the diagram from David Antscherl's practicum. But for this, it is necessary to additionally install waterways, which manufacturers often neglect.

- to decide on the arrangement scheme of scuppers;

- install waterways, if they are included in the kit and you can go to the next step;

- make waterways, if they are not included in the kit and install them. You can go to the next step.

 

Picture/Знімок 9.2.An example of making a waterway from a 2x2 mm plank from a kit of soft wood (linden or basswood)./Приклад виготовлення ватервейсу з планки 2х2 мм з наборі з мякої деревини (липа чи басвуд).
Picture/Знімок 9.3.An example of making a waterway from a hard wood (yellow cedar)./Приклад виготовлення ватервейсу з твердої породи деревини (жовтий кедр). 

9.1. Шпигати:

Шпигати це дренажні трубки через які вода з палуби витікає за борт. Для їх встановлення, по суті треба просверлити під кутом наскізь борт, як показано на схемі з практикуму Девіда Антчерла. Але для цього додатково треба встановити ватервейси, якими виробники часто нехтують.

- визначитися зі схемою влаштування шпигатів;

- встановити ватервейси, якщо вони є в комплекті і перейти до наступного кроку;

- виготовити ватервейси, якщо їх немає в комплекиті і встановити їх. Можете переходити до нпступного пкнкту.

 

Picture/Знімок 9.4. Inner planking./Внутрішня обшивка бортів.

9. 2. Inner planking:

The inner planking is made flush with the gun ports and starts from the waterway upwards. Therefore, you can overlap the planks and then cut them flush with the gun port frames.

- install all additional elements, if any;

- do the planking using carpentry glue (for example, PVA);

- cut through the inside of the gun ports and proceed to the next step.

 

Picture/Знімок 9.5.


Advice/Порада:

Check the instructions for the availability of elements that need to be installed before starting the planking./Перевірте інструкцію на наявеість елементів, які потрібно встановити до початку обшивки. 

9. 2. Внутрішня обшивка бортів:

Внутрішня обшивка борту виконується в рівень з рамками гарматних портів та починається від ватервейсу в гору. Тому можна вкладати дошки внахлест і потім обрізати їх врівень з рамками.

- встановіть всі додаткові елементи, якщо є такі;

- влаштуйте обшивку, використовуючи столярний клей (наприклад ПВА);

- проріжте внутрішню частину гарматних портів та переходьте до наступного пункту.

 

Picture/Знімок 9.6. Painting of the inner planking./Фарбування внутрішньої обшивки бортів.

9.3. Painting of the inner planking:

The inner planking of the HMS PEGASUS is painted with the same paint as the gun port frames in the previous chapter. Although there are several paint options for this ship. For example, black waterways, but if you paint everything red - it will not be a mistake either. If you paint with a brush, the paint should be applied with movements along the texture of the wood.

- sand the planking with 320-400 sandpaper;

- paint it and go to the next step.

 

Picture/Знімок 8.6.Advice/Порада:

Mixing paints to obtain the desired shade./Змішування фарб для отримання бажаного відтінку.

 

9.3. Фарбування внутрішньої обшивки бортів:

Фарбування нутрішньої обшивки бортів HMS PEGASUS виконується тією ж фарбою що і рамки портів у попередньому розділі. Хоча існує декілька варіантів фарбування для цього корабля. Як наприклад чорні ватервейси але якщо пофарбувати все червоним - це теж не буде помилкою. Якщо ви фарбуєте пензлем, фарбу слід наносити рухами вздовж волокон деревини.

- відшліфуйте обшивку наждачкою з зернистістю 320-400;

- пофарбуйте обшивку і переходьте до наступного пункту.

 

Picture/Знімок 9.7. Scuppers/Шпигати.


9.4. Scuppers:

Scuppers can be made of brass or copper tubes or imitate them. For the HMS PEGASUS, it will be an imitation. The location of the scuppers, I will perform according to the scheme of David Antscherl in his practicum (chapter 7, step 7.8).

- mark the location of the scuppers;

- drill holes of 1,4 mm;

- blacken brass rivets M1.3 * 2.5 mm;

- glue the imitation of scuppers on the inner and outer sides of the ship by using CA glue.

 

Picture/Знімок 9.8.An example of imitation scuppers from brass rivets or hollow grommets for PCB board./Приклад імітації шпигатів з латунних заклепок або порожнистих втулок для PCB плат.

 

Picture/Знімок 9.9.

An example of square scuppers cut into a waterway./Приклад квадратних шпигатів, врізаних у ватервейс.


 

9.4. Шпигати:

Шпигати можна виготовити самостійно з латунних чи мідних трубок або імітувати їх. У випадку з HMS PEGASUS - це буде імітація. Розташування шпигатів, я буду виконувати згідно схеми Девіда Анчерла в його практикумі (розділ 7, пункт 7.8).

- розмітити розташування шпигатів;

- просвердлити отвори 1,4 мм;

- почорнити латунні втулки М1,3 * 2,5 мм;

- вклеїти за допомогою СА клею імітацію шпігатів з внутрішнього і зовнішнього боків бортів.

 

Picture/Знімок 9.10. Inner planking & scuppers./Внутрішня обшивка та шпигати.

I filmed the whole process in detail and made this video for you! You can find a playlist with the construction of HMS PEGASUS on my YouTube channel, and ask any questions to which you did not find the answers here!

 

Весь процес я зняла в деталях на відео і зробила для вас цей випуск! Ви можете знайти на моєму каналі плейлист з будівництвом HMS PEGASUS, та задати питання на які ви не знайшли відповіді тут!
213 views0 comments

Comments


bottom of page